اتاق گفتگوی زنده | مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس